خانواده

از جمله مهمترین عقود، عقد نکاح است که با این عقد تکالیف و تعهدات بسیاری بر طرفین عقد مترتب می شود البته این امر جدای بار احساسی ناشی از عقد نکاح است که در عقود دیگر وجود ندارد.
عقد نکاح به دو صورت دائم و موقت در کشور ما به رسمیت شناخته شده است و طرفین ضمن عقد نکاح می توانند تعهداتی را که نظرشان را جلب کند زیر عنوان شروط ضمن عقد بر طرف مقابل تحمیل نمایند و تا زمانی که عقد نکاح به واسطه فسخ یا طلاق یا بذل مدت تمام نشده باشد تعهدات قانونی و تعهدات ضمن عقد بر طرفین حاکم است.
از جمله تعهدات قانونی عبارتند از حق نفقه، مهریه، ... برای زن و حق تمکین برای مرد.
به جهت تخصصی بودن مسائل جدای این که مطالب مربوط به خانواده و نکاح در ذیل به صورت جداگانه و مبسوط بیان گشته اند، توصیه می گردد جهت احقاق حق شایسته و جلوگیری از تضییع هر گونه حقی حتما از مشاوره کارشناسان فرهیخته موسسه در این زمینه بهره گرفته شود.