مشارکت در ساخت

یکی از رایج ترین نوع قراردادهایی که در حال حاضر در جامعه ما رواج پیدا کرده و بسیاری از مشکلات حقوقی را افزایش داده قرارداد مشارکت در ساخت است.
همانطور که از نام این نوع قرارداد معلوم است این قراردادبین دو یا چند نفر مالک و سازنده جهت تخریب ملک قدیمی و ساخت ملک جدید و تقسیم واحدهای آن بین خود به نسبت مورد توافق منعقد می گردد. در اینگونه قراردادها به جهت عدم توان مالی سازنده و فروش واحدها به دیگری یا استفاده از مصالح نامرغوب و یا عدم توان و کفایت لازم جهت پیشبرد زمان بندی شده کار خصوصا در اداراتی هم چون شهرداری موجب اختلاف مالک و سازنده می شود که متاسفانه هم منجر به شکایت علیه یکدیگر و هم توقف عملیات ساختمان می شود.
برای جلوگیری از این موارد پیشنهاد می شود قبل از قرارداد نسبت به تمول و توان سازنده تحقیق لازم انجام شده و قرارداد با وی به گونه ای بسته شود که جمیع موانع مشکلات آتی را درنظر گرفته شده و برایشان راه حلی گذاشته شود قطعا تنظیم صحیح اینگونه قراردادها حاصل سالها تحقیق علمی و عملی و تجربه کاری در محاکم و تنظیم قراردادهای قبلی متعدد باید باشد و کفایت به گفته های طرف(سازنده) و یا بنگاه های معاملات ملکی به هیچ عنوان نمی تواند اطمینان بخش باشد.