مطالبی در خصوص ماده 5 و 8 قانون رسیدگی به تخلفات راننگی و مهلت و ضمانت اجرای پرداخت قبوض

 رانندگان موظفند ظرف شصت روز، قبوض جریمه را پرداخت نموده و یا به آن اعتراض نمایند.

چنانچه رانندگان، ظرف چهار ماه اقدام به پرداخت قبض جریمه نکنند، راهنمایی و رانندگی به راننده ابلاغ می نماید تا در یک مهلت یک ماهه نسبت به پرداخت قبض اقدام نمایند. اگر راننده در این زمان نیز اقدام به پرداخت ننموده، گواهینامه وی ضبط خواهد شد.

ضمناً چنانچه مجموع جریمه خودرو به یک میلیون تومان برسد نیز پس از ابلاغ موضوع به راننده و گذاشتن مهلت یک ماهه، خودرو تا زمان پرداخت وقیف خواهد شد.

برچسب ها: کیفری, تخلفات رانندگی, قبض جریمه