شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه

 مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی از وی خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛ اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

 

  • طلب از نوع وجه رایج باشد؛ پس برای مثال بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.
  • طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار ارسال اظهارنامه است، همچنین تقدیم دادخواست به منزله مطالبه طلب است. از آن جایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.
  • بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
  • بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, مباحث حقوقی, چک حقوقی, خسارت تأخیر تأدیه, خسارت دیرکرد