چه میزان می توان مهریه تعیین کرد؟

مطابق آیات و روایات سقف معینی برای تعیین مهر، مشخص و معین نشده است. ماده 1080 قانون مدنی مقرر می دارد که: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

 

مفهوم این ماده آن است که میزان مهریه کف و سقف (حداقل و حداکثر) ندارد؛ لذا تصور عده ای مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید فقط 110 سکه می توان مهر قرار داد، نادرست است.

مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است؛ چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات ربوط به محاسبه ی مهریه به نرخ روز همچنان الزامی است.

قانون جدید در حقیقت میزان مهر را محدود نکرده و فقط ضمانت اجرای مهر مازاد بر 110 سکه را کاهش داده است. تا 110 سکه ضمانت اجرای مدنی  کیفری دارد یعنی اگر مرد مهر را نداد و دادخواست اعسار هم ندهد و یا رد شود برابر ماده 2 قانون نح.ه اجرای محکومیت های مالی به تقتضای زن، زوج حبس می شود اما نسبت به مازاد بر 110 سکه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه با اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا می کند. 

برچسب ها: موسسه حقوقی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, خانواده, وکیل, مهریه, مباحث حقوقی, قانون مدنی, بهترین وکیل تهران, موسسه حقوقی بین المللی, بهترین وکلای کشور, برترین وکلای کشور, بهترین وکیل خانواده, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای متخصص , وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, بهترین وکیل در امور کیفری, بهترین وکیل در امور مهاجرت, سقف میزان مهریه