تکالیف مهم مالیاتی اشخاص حقوقی

هر سه ماه یک بار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد.

 

اظهارنامه ی مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره (فصل) تکمیل و در وقت مقرر- 15 روز پس از پایان فصل- تسلیم و مالیات  عوارض متعلقه ابرازی پرداخت گردد.

فهرست مالیات بر حقوق کارکنان برای هر ماه تنظیم و در موعد مقرر (حداکثر تا پایان ماه بعد) ارسال و هم زمان مالیات متعلقه واریز گردد.

اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سالانه خود، موضوع ماده 110 ق.م را حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی تنظیم و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، تسلیم و مالیات ابرازی متعلقه نیز پرداخت گردد.

در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق، دفاتر قانونی (که طی سال مالی برابر اسناد حسابداری تنظیمی متکی به مدارک حساب تحریر شده است) و اسناد و مدارک مورد نیاز به گروه رسیدگی مالیاتی مربوط ارائه شود.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

برچسب ها: وکیل, بهترین وکیل تهران در دادگاه های سراسر کشور, وکلای ایرانی عضو کانون وکلای بین الملل, تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی